tienenie vonkajšími žalúziami

Tlak na znižovanie nielen obstarávacích, ale aj prevádzkových nákladov dnes sprevádza takmer každú stavbu, a to či už verejnú, alebo súkromnú. Týka sa to aj tieniacej techniky a predovšetkým  spôsobu jej ovládania. Motorické alebo ručné? To je otázka. My sa ju pokúsime zodpovedať. 
Pohodlie, s ktorým ušetríte
Na prvý pohľad sa zdá, že motorizácia vonkajších žalúzií v porovnaní s ručným ovládaním znamená vyššie náklady. Z dlhodobého hľadiska je však jasné, že v motorizácii ide najmú o celoročné významné úspory energie a tiež vyšší komfort a bezpečnosť.
Pri každom objekte môže byť hlavný dôvod k inštalácii tieniacej techniky iný. V očiach človeka, ktorý si stavia rodinný domček, prevažovať pocit súkromia a bezpečia. Pri kancelárskych budovách sa hovorí najmä o energetických úsporách a regulácii dopadu slnečných lúčov.  Spôsob ovládania vonkajších žalúzií potom spravidla ovplyvňuje aj plnenie ich funkcií.

Pre porovnanie si vezmime motoricky riadené vonkajšie žalúzie a ručne ovládané. Pretože motorické ovládanie umožňuje tiež inštaláciu automatického riadiaceho systému, potom je treba aj pod pojmom automatické riadenie hľadať motorický spôsob ovládania.

Regulácia tienenia
Hoci automatické riadenie umožňuje nastavovať tieniacu techniku ​​podľa intenzity svetla, pravdepodobne nikdy neodhadne individuálne potreby každého užívateľa.
Z hľadiska komfortu to ale znamená, že používateľ musí vynaložiť energiu na to, aby si tienenie sám nastavil. Avšak napríklad z hľadiska stabilného pracovného prostredia potom bude vďaka automaticky vyklápaným lamelám výhodnejšie a užitočnejšie.

Stabilita v lete
Princípy zachovania letnej stability možno v rodinnom dome je možné pomerne ľahko dodržiavať. Avšak nemôžeme to očakávať u pracovníkov kancelárskej budovy, ktorípo skončení pracovnej doby nechávajú ručne riadené žalúzie napospas vlastnému osudu. V tomto ohľade je automatické riadenie veľkou výhodou.

Obmedzenie tepelných strát
Stiahnuté žalúzie zvyšujú tepelný odpor vďaka priesvitným konštrukciám, čím obmedzujú únik tepla z vyhriateho interiéru v zimnom období. Funkcia na udržanie tepla spravidla porovnáva vonkajšiu a vnútornú teplotu a ako spúšťací impulz berie hodnotu slnečnej intenzity, času, ako aj počet osôb v miestnosti alebo kombináciu predchádzajúcich údajov.
Tieniaca technika by nemala sledovať funkciu pre zamedzenie tepelných strát v čase, keď môže byť využitý solárny ohrev, alebo v prípade, keby vonkajšie svetlo aspoň čiastočne nahrádzalo umelé osvetlenie. Nepopierateľne je práve automatický riadiaci systém schopný trvalo a spoľahlivo vyhodnocovať situáciu a určovať podmienky aktivácie tejto funkcie.

Zabezpečenie domu
Automatický riadiaci systém môže zohrávať dôležitú úlohu aj v otázke zabezpečenia domu. Vďaka neho možno simulovať prítomnosť osôb v dome. Riadiaci systém môže sám automaticky na základe svitania a zapadania slnka, riadiť žalúzie alebo tak môže robiť sám klient pomocou centrálneho tlačidla. Žalúzie môžu tiež chrániť interiér pred nadmerným hlukom z vonkajšieho prostredia. Z hľadiska bezpečnosti pracujú automaticky riadené žalúzie v porovnaní s manuálnym ovládaním jednoznačne efektívnejšie.
Zabezpečenie samotnej tieniacej techniky
Vonkajšie žalúzie potrebujú ochranu proti nepriaznivým vonkajším vplyvom, najmä proti silnému vetru. Ak sa krehké žalúzie nechajú napospas silnému vetru bez zabezpečenia riadiacim systémom, hrozí im poškodenie. Aj v tejto otázke je automatika spoľahlivejšia ako ľudský faktor.
Spoľahlivo totiž vyhodnotí vonkajšie podmienky a v prípade potreby preruší vykonávanie prevádzkovej funkcie, aby sa po skončení ochranných funkcií vrátila späť do pôvodnej tieniacej polohy.
Automatické riadenie vonkajších žalúzií
Riadiaci systém žalúzií môže pracovať na základe mnohých informácií. Týmito informáciami môžu byť údaje z vonkajších čidiel (slnka, vetra, dažďa, teploty a smeru vetra) alebo z vnútorných čidiel (intenzita osvetlenia, priestorová teplota, vlhkosť, prezenčné čidlá) či informácie o čase a dátume alebo stavu iných zariadení v budove (napríklad o polohe ventilačných okien alebo aktivácie EPS).
Kooperácia
Aj v oblasti riadenia žalúzií je vítaná spolupráca, a to nielen s ventilačnými oknami, ale aj s čidlami či systémom osvetlenia. Na zabezpečenie požadovanej intenzity osvetlenia prevezme riadiaci úlohu spravidla systém osvetlenia a ten potom riadením žalúzií vytvára požadovanú svetelnú scénu. Spoločná komunikácia oboch systémov je spravidla riešená cez určité rozhranie.
Ďalšia možná spolupráca so systémom osvetlenia môže byť na úrovni zdieľania niektorých systémových častí, ako sú napríklad snímače pohybu a intenzity osvetlenia. Možné je tiež kombinovať riadenie žalúzií a klimatizácie, aby tieto systémy boli v súčinnosti a nepracovali „proti sebe.“

Vyššie pohodlie aj úspory?
Jednoznačne áno! Teraz môžeme zodpovedať otázku, či motoricky ovládané žalúzie skutočne prinesú – v porovnaní s ručne riadenými – vyšší komfort a aj úsporu financií. Jednoznačne áno! Potvrdzuje to aj istá štúdia, z ktorej modelového príkladu možno vyčítať, že pri premyslenom komplexnom návrhu vonkajších žalúzií možno docieliť návratnosti vložených investícií za päť rokov. Ak však budú žalúzie osadené dodatočne bez možného ovplyvnenia veľkosti výkonu chladiaceho zariadenia, bude sa návratnosť pohybovať okolo 16 rokov.

Ak započítame vplyv zvyšujúcich sa cien energií, bude doba návratnosti nižšia, avšak k naozajstnému zníženiu doby návratnosti je potrebný premyslený prístup už od ranej fázy projektu, aby sa inštalácia tieniacej techniky premietla do samotného návrhu klimatizačného zariadenia. Z rovnakej štúdie možno čerpať aj výsledky vypočítaných úspor podľa typu riadenia vonkajších žalúzií.